ASMANI

چه سکوتی تمام دنیا را فرا می گرفت اگــــــــر : هر کس به اندازه ی صداقتش حرف میزد ...!

یکشنبه 14 دی 1393 ساعت 23:05


یادم باشه همیشه : ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود" / کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم" / قدری احساسات پشت "به من چه اصلا... " / مقداری خرد پشت "چه میدونم" / واندکی درد پشت "اشکال نداره" وجود دارد ...